پرشین ایس | فال روزانه امروز , جوک

مدرسه «قصه های مجید» ۸۰ ساله شد!+عکس

مدرسه شهید حلبیان همان مدرسهای است که بخشهایی از سریال قصههای مجید در آن فیلمبرداری شده است و مجید کوچولو در آن درس میخواند.

این مدرسه یکی از مدارس قدیمی اصفهان است و به گفته محمدحسین سجاد، مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان، حداقل ۸۰ سال قدمت دارد.

اما مدرسه قصههای مجید که از مدارس قدیمی شهر اصفهان است، به حال خود رها شده است و هیچکس برای آن، کاری انجام نمیدهد.

1

سریال قصه های مجید

مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان در این خصوص به خبرنگار فارس میگوید: مدرسه شهید حلبیان یکی از مدارس خیلی قدیمی استان اصفهان است و قابلیتهای خوبی برای حفظ دارد اما به دلیل اینکه مالکیت آن متعلق به آموزش و پرورش نیست، اجازه دخل و تصرف و مرمت آن را نداریم.

وی در پاسخ به این پرسش که “آیا این مدرسه جزو مدارس استیجاری محسوب میشود؟”، میافزاید: مدرسه استیجاری نیست چون بابت آن، هزینهای پرداخت نمیکنیم؛ این مدرسه مربوط به برخی نهادهاست که در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است.

2

مدرسه شهید حلبیان

3

سریال قصه های مجید

4

مدرسه شهید حلبیان

سجاد ادامه میدهد: اگر به لحاظ قانونی مشکلی نباشد، میتوانیم این مدرسه را مرمت کنیم اما در مالکیت آموزش و پرورش نیست و کسانی که باید متولی این امر باشند، خیلی کار موثری انجام ندارند یا پیگیری نکردند.

وی درباره این مدرسه میگوید: این مدرسه حداقل ۸۰ سال قدمت دارد؛ معماری آن، حیاط مرکزی است؛ فضای سبز خوبی دارد و به نوعی از الگوی مدارس قدیمی اصفهان تبعیت میکند.


فال حافظ

ارسال نظر
پاسخ دهيد؟